Archiwum ogłoszeń SC

Wolne Stanowiska w Służbie Cywilnej - ARCHIWALNE

PRACA W SŁUŻBIE CYWILNEJ

Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego z/s w Koluszkach

 • Komendant Powiatowy Policji

  poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 • informatyk

 • do spraw administrowania sprzętem informatycznym, systemami informatycznymii sieciami, a także do spraw obsługi policyjnych i pozapolicyjnych baz danych

  w Zespole Informatyki.

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
95-040 Koluszki ul. 11 Listopada 62 f

Miejsce wykonywania pracy:

 • Koluszki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bieżące i terminowe rejestrowanie kart statystycznych i informacyjnych z zakresu zdarzeńw ruchu drogowym w celu aktualizacji policyjnych baz danych w tym zakresie,

 • bieżące i terminowe wprowadzanie do systemów policyjnych informacji na temat karalności za przestępstwa lub wykroczenia w ruchu drogowym ( z prawomocnych wyroków sądowych ) w celu aktualizacji danych w KSIP,

 • dokonywanie bieżących sprawdzeń, typowań lub analiz w policyjnych i pozapolicyjnych bazach danych na rzecz bądź w imieniu funkcjonariuszy i pracowników jednostki w celu zapewnienia im wsparcia w prowadzonych przez nich czynnościach służbowych,

 • bieżące i terminowe rejestrowanie osób, zdarzeń, miejsc, dokumentów, podmiotów i innych przedmiotów i rzeczy podlegających rejestracji w policyjnych systemach informatycznych oraz weryfikacja wszelkich rozbieżności powstałych podczas wprowadzania danych, jak również przeprowadzanie we własnym zakresie analiz wprowadzanych danych w celu ujawnienia potencjalnych nieprawidłowości,

 • sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym dokumentów przekazanych do rejestracji bądź modyfikacji w celu zapewnienia poprawności oraz kompletności danych wprowadzanych do KSIP,

 • prowadzenie teczek tematycznych, zbiorów pism, dokumentów statystycznych, dzienników i rejestrów, których prowadzenie jest wymagane aktualnymi przepisami w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów,

 • obsługa elektronicznej skrzynki mailowej i intranetowej Komendanta Powiatowego Policji, w celu wsparcia bieżącej pracy jednostki,

 • archiwizacja wytworzonej i otrzymanej dokumentacji oraz kart rejestracyjnych i wyroków sądowych w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca w warunkach biurowych przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy przy naturalnym i sztucznym oświetleniu; możliwość udziału w szkoleniach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego i innych urządzeń biurowych; stanowisko pracy zlokalizowane na pierwszym piętrze budynku Komendy, oświetlone światłem dziennym i sztucznym; w budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; niedostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych dotyczy braku wind wewnętrznych, co może ograniczać dostęp do wyższych kondygnacji budynku.

Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 

    -  n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie informatyczne

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodow

       

    -  pozostałe wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie,

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i innych urządzeń informatycznych,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • komunikatywność,

 • umiejętność radzenia sobie pod presją czasu, asertywność, spostrzegawczość,

 • doświadczenie w pracy minimum 1 rok,

 

   -   wymagania dodatkowe

 

 • wyższe informatyczne,

 • znajomość obsługi policyjnych systemów teleinformatycznych,

 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

 • obsługa systemów informatycznych oraz specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w jednostkach Policji oraz znajomość obowiązujących w tym zakresie przepisów i procedur,

 • 3 lata doświadczenia zawodowego,

 • doświadczenie w pracy w administracji bądź na innych stanowiskach pracy w jednostkach Policji lub komórkach organizacyjnych Komendy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenieo posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • kopie świadectw pracy,

 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności, kwalifikacjei doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów:

07-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
11-go Listopada 62F
95-040 Koluszki
z dopiskiem: " Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej "

Inne informacje:

- oferty bez wymaganych dokumentów nie będą
rozpatrywane,
- kandydatki/kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne
zostaną poinformowani o terminie rozmowy,
-oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane
własnoręcznie,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

 

Brak innych aktualnych ogłoszeń o naborze.

Metryczka

Data publikacji : 21.11.2011
Data modyfikacji : 29.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Stasiak
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Stasiak
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Stasiak
do góry