Archiwum ogłoszeń SC

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej - ARCHIWALNE

 

 

Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego z/s w Koluszkach

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw administrowania sprzętem informatycznym, systemami informatycznymi i sieciami, a także do spraw obsługi policyjnych                      i pozapolicyjnych baz danych
 • w Zespole Administracyjno-Gospodarczym Komisariatu Policji w Rzgowie
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
95-040 Koluszki
ul. 11 Listopada 62 f

Miejsce wykonywania pracy:

 • Komisariat Policji w Rzgowie
  Pl. 500-lecia 6
  95-030 Rzgów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bieżące i terminowe rejestrowanie kart statystycznych i informacyjnych z zakresu zdarzeń w ruchu drogowym w celu aktualizacji policyjnych baz danych w tym zakresie,
 • bieżące i terminowe wprowadzanie do systemów policyjnych informacji na temat karalności za przestępstwa lub wykroczenia w ruchu drogowym ( z prawomocnych wyroków sądowych ) w celu aktualizacji danych w KSIP,
 • dokonywanie bieżących sprawdzeń, typowań lub analiz w policyjnych i pozapolicyjnych bazach danych na rzecz bądź w imieniu funkcjonariuszy i pracowników jednostki w celu zapewnienia im wsparcia w prowadzonych przez nich czynnościach służbowych,
 • bieżące i terminowe rejestrowanie osób, zdarzeń, miejsc, dokumentów, podmiotów i innych przedmiotów i rzeczy podlegających rejestracji w policyjnych systemach informatycznych oraz weryfikacja wszelkich rozbieżności powstałych podczas wprowadzania danych, jak również przeprowadzanie we własnym zakresie analiz wprowadzanych danych w celu ujawnienia potencjalnych nieprawidłowości,
 • sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym dokumentów przekazanych do rejestracji bądź modyfikacji w celu zapewnienia poprawności oraz kompletności danych wprowadzanych do KSIP,
 • prowadzenie teczek tematycznych, zbiorów pism, dokumentów statystycznych, dzienników i rejestrów, których prowadzenie jest wymagane aktualnymi przepisami w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów,
 • obsługa elektronicznej skrzynki mailowej i intranetowej Komendanta Komisariatu Policji, w celu wsparcia bieżącej pracy jednostki,
 • archiwizacja wytworzonej i otrzymanej dokumentacji oraz kart rejestracyjnych i wyroków sądowych w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca w warunkach biurowych przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy przy naturalnym i sztucznym oświetleniu; możliwość udziału w szkoleniach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego i innych urządzeń biurowych;
niedostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych.

Inne:

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie informatyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wykształcenie średnie,
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i innych urządzeń informatycznych,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność,
  • umiejętność radzenia sobie pod presją czasu, asertywność, spostrzegawczość,
  • doświadczenie w pracy minimum 1 rok,

wymagania dodatkowe

 • wyższe informatyczne,
 • znajomość obsługi policyjnych systemów teleinformatycznych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą
 • obsługa systemów informatycznych oraz specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w jednostkach Policji oraz znajomość obowiązujących w tym zakresie przepisów i procedur,
 • 3 lata doświadczenia zawodowego,
 • doświadczenie w pracy w administracji bądź na innych stanowiskach pracy w jednostkach Policji lub komórkach organizacyjnych Komendy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów:

24.06.2016 r.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego
ul. 11-go Listopada 62F
95-040 Koluszki
z dopiskiem: " Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej "

Inne informacje:

- oferty bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
- kandydatki/kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy,
-oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 17.06.2016
Data modyfikacji : 29.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Stasiak
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Stasiak
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Stasiak
do góry