Archiwum ogłoszeń SC

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej - ARCHIWALNE

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko :

   -   inspektor

do spraw: obsługi policyjnych i pozapolicyjnych baz danych w Zespole Administracyjno - Gospodarczym Komisariatu Policji w Rzgowie


Miejsce wykonywania pracy :

Łódź i województwo łódzkie

95-030 Rzgów Pl. 500 - lecia 6

 

Adres urzędu:

ul. 11 Listopada 62f 95-040 Koluszki

 

WARUNKI PRACY :

- praca w warunkach biurowych przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
- możliwość udziału w szkoleniach
 

ZAKRES ZADAŃ :

 • bieżące i terminowe rejestrowanie kart statystycznych i informacyjnych z zakresu zdarzeń w ruchu drogowym w celu aktualizacji policyjnych baz danych w tym zakresie,
 • bieżące i terminowe wprowadzanie do systemów policyjnych informacji na temat karalności za przestępstwa lub wykroczenia w ruchu drogowym ( z prawomocnych wyroków sądowych ) w celu aktualizacji danych w KSIP,
 • dokonywanie bieżących sprawdzeń, typowań lub analiz w policyjnych i pozapolicyjnych bazach danych na rzecz bądź w imieniu funkcjonariuszy i pracowników jednostki w celu zapewnienia im wsparcia w prowadzonych przez nich czynnościach służbowych,
 • bieżące i terminowe rejestrowanie osób, zdarzeń, miejsc, dokumentów, podmiotów i innych przedmiotów i rzeczy podlegających rejestracji w policyjnych systemach informatycznych oraz weryfikacja wszelkich rozbieżności powstałych podczas wprowadzania danych, jak również przeprowadzanie we własnym zakresie analiz wprowadzanych danych w celu ujawnienia potencjalnych nieprawidłowości,
 • sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym dokumentów przekazanych do rejestracji bądź modyfikacji w celu zapewnienia poprawności oraz kompletności danych wprowadzanych do KSIP,

WYMAGANIA NIEZBĘDNE :

 • Wykształcenie: średnie
 • staż pracy: 1 rok
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE :

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE :

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.07.2016 roku
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

         Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego

         95-040 Koluszki  ul. 11 Listopada 62 f, 
         z dopiskiem: " OFERTA ZATRUDNIENIA W SŁUŻBIE CYWILNEJ "

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- oferty bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
- kandydatki/kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy,
- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,

- kontakt tel. ( 44 ) 719 62 15 p. Justyna Zrobek

 

Metryczka

Data publikacji : 29.06.2016
Data modyfikacji : 08.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Stasiak
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Stasiak
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Stasiak
do góry