Ochrona danych osobowych - Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Powiatowy Policji powiatu łódzkiego wschodniego  przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

 

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą przy ul. 11 Listopada 62 F w Koluszkach, kod 95-040.

 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) –


    Łukasz Szczerbakowicz

    e-mail: iod@ld.policja.gov.pl     

 

3.  Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są:

 

 1. w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
  a w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewnieni bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b, j RODO).
 2. W celu realizacji działań w interesie publicznym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
 3. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych umów, zabezpieczenia bezpieczeństwa mienia organizacji oraz bezpieczeństwa zasobów pozostających w jego dyspozycji. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO)
 4. w celach związanych z realizacją Pana/Pani wniosków czy porozumień, ale  niewynikających z obowiązku prawnego Administratora, jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych. (podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 5. w celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli  jest Pan/Pani stroną takiej umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji bądź jego przedstawicielem prawnym. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b  RODO).      
   

W przypadkach kiedy podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pana/Pani żądania bądź zawarcie umowy.

4. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:

 1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Komendant Powiatowy Policji powiatu Łódzkiego-Wschodniego;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach, w których Komendant Powiatowy Policji powiatu Łódzkiego-Wschodniego przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO - jeżeli  kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Komendant Powiatowy Policji powiatu Łódzkiego-Wschodniego posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 

5. Niezależnie od wymienionych praw, w przypadku, kiedy dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Komendanta Powiatowego Policji powiatu Łódzkiego-Wschodniego, (czyli w sytuacji, kiedy przetwarza dane bez zgody osoby, nie wykonuje obowiązku prawnego, nie realizuje warunków zawartej umowy, ale podejmuje działania w celu zabezpieczenia interesów organizacji) -  przysługuje Panu/Pani prawo wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Powiatowego Policji powiatu Łódzkiego-Wschodniego Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.        
 

8. Komendant Powiatowy Policji powiatu Łódzkiego-Wschodniego  przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do uzyskania takich informacji na podstawie obowiązującego prawa.
 

9. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania  określa  Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 roku.

 

10. Dane nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych poprzez program Elektroniczny Nadawca

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO, informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Powiatowy Policji powiatu łódzkiego wschodniego przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą przy ul. 11 Listopada 62F, kod 95-040 Koluszki .

 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest Łukasz Szczerbakowicz –
  tel. 47 841 20 62, e-mail: iod@ld.policja.gov.pl

 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Policji oraz umowy
  nr 204/151/BŁiI/18/RG (ID nr: 393383/L) z dnia 27.09.2018 roku zawartej z Pocztą Polską S.A. na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i e RODO.

 4. W programie Elektroniczny Nadawca przetwarzane są dane osobowe osób fizycznych, z którymi ADO prowadzi korespondencję korzystając z usług operatora pocztowego Poczta Polska S.A. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres do korespondencji, dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), nazwa instytucji, funkcja lub stanowisko osoby reprezentującej osobę prawną, numer identyfikacji podatkowej.

 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:

 6. dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;

 7. sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;

 8. usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO;

 9. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO;

 10. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO;

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.             

 1. Dane osobowe są przekazywane Poczcie Polskiej S.A. prowadzącej działalność pocztową
  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zmianami) – celem wykonania usługi.

 2. Dane osobowe są przekazywane operatorom pocztowym państw trzecich w przypadku przesyłek zagranicznych.

 3. Dane osobowe przetwarzane w programie Elektroniczny Nadawca usuwane są z programu po wpływie 410 dni.

 4. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

Pliki do pobrania

 • Data publikacji 19.02.2020 13:55
  (docx 18.56 KB)
 • Elektroniczny Nadawca KPMP
  Data publikacji 10.01.2022 14:19
  (docx 17.23 KB)
  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych poprzez program Elektroniczny Nadawca Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

Metryczka

Data wytworzenia : 10.01.2022
Data publikacji : 10.01.2022
Data modyfikacji : 10.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Kotynia
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Kotynia Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Kotynia
do góry