STATUS PRAWNY - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 o Policji - tekst jednolity (Dz.U. 2007 r. Nr 43 poz. 277 z póżniejszymi zmianami) organami administracji rządowej na obszarze województwa w sprawach, ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, są:

  1)   wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu albo komendant wojewódzki Policji działający w imieniu własnym w sprawach:

         a)  wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
         b)  wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią;

  2)   komendant powiatowy (miejski) Policji;

  3)   komendant komisariatu Policji.

A. W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem właściwym jest komendant powiatowy (miejski) Policji, a  na obszarze m.st. Warszawy - komendant rejonowy Policji

B. Komendanta powiatowego (miejskiego) Policji powołuje i odwołuje komendant wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty. Przepisu art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.2)) nie stosuje się.

C.  Komendanta komisariatu Policji powołuje i odwołuje komendant powiatowy (miejski) Policji po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) lub wójtów. Opiniowanie to nie dotyczy komendanta komisariatu specjalistycznego

D. Komendanci Policji, z wyjatkiem Komendanta Stołecznego Policji, składają roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego właściwym wojewodom, starostom, wójtom (burmistrzom lub prezydentom miast), a także radom powiatu i radom gmin. W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego sprawozdania i informacje składa się tym organom niezwłocznie na każde ich żądanie.


1.  Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 1041 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 18 poz. 135) z póżniejszymi zmianami

2. 
STATUT Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

Metryczka

Data publikacji : 31.07.2009
Data modyfikacji : 09.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Stasiak
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Stasiak Jednoososbowe Stanowisko ds. Informacyjno-Prasowych
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Stasiak
do góry